Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1.1 Usługi zawartę w ofercie odbywają się wyłącznie według niniejszego regulaminu usługodawcy. Będą one oboiązywać również przy wszystkich przyszłych usługach, bez potrzeby ponownego uzgadniania warunków. Regulamin, tak jak przyjęty, nabiera mocy prawnej w momencie złożenia rezerwacji oraz potwierdzenia usługi ze strony usługodawcy.
1.2 Wyłącznie niniejsze postanowienia obowiązują; przeciwstawne lub od nich odbiegające postanowienia gości nie mają ważności, chyba że usługodawca wyraził na nie pisemną zgodę. Niniejsze postanowienia obowiązują również, gdy usługodawca bezwarunkowo zapewnia wykonanie usługi, mimo wiedzy o postanowieniach sprzecznych z tym regulaminem lub od niego odbiegających.
1.3 Odstępstwa od regulaminu mają ważność jedynie, w przypadku wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy.

§ 2 Oferta oraz zawarcie umowy
2.1 Usługodawca zastrzega sobie zmiany dotyczące oferty oraz podkreśla, że oferta jest niezobowiązująca. Rezerwacje oraz cały z tym związany opis zakresu usługi wymaga pisemnego potwierdzenia usługodawcy, aby nabrać mocy prawnej. To samo dotyczy wzmianek uzupełniających, zmian oraz dodatkowych umów.
2.2 Pracownicy usługodawcy nie są upoważnieni do zawierania dodatkowych umów albo ustnych zapewnień, które wykraczają poza treść pisemnej umowy.

§ 3 Rezerwacja
3.1 Rezerwacja przez internet jest wiążąca dopiero po dokonaniu przedpłaty. Apartamenty i pokoje są do Państwa dyspozycji w dzień przyjazdu od godz. 14.00 oraz w dzień odjazdu do godz. 11.30
3.2 Apartamenty pozostają dla Państwa wolne do godz. 20.00. O przyjazdach po godz. 20.00 proszę informować drogą mailową lub telefonicznie.

§ 4 Ceny, terminy oraz spóźnienia z zapłatą
4.1 Państwa rezerwacja jest dopiero ważna po natychmiastowym dokonaniu przedpłaty w ciągu 24 godzin przez internet przez a)paypal, b)kartę kredytową lub c)debetową (przelew).
4.2 Cała kwotę za noclegi, odejmując przedpłatę, należy zapłacić w dzień przyjazdu. Opcje płatności: gotówka.
4.3 Warunki dokonania przelewu, bądź płatności kartą kredytową są częścią umowy o zakwaterowaniu.
4.4 Usługodawca zastrzega sobie zmiany w ofercie cenowej. Nowe ceny zastępują dotychczas obowiązujące i stają się częścią niniejszej umowy. Usługodawca zobowiązuje się również do pisemnego powiadomienia o zmianach cen conajmniej miesiąc zanim zaczną obowiązywać. W przypadku podwyżki cen Goście mają wyjątkowe prawo wypowiedzenia umowy, poza tym wymienionym w § 8, po otrzymaniu pisemnej informacji o podwyżce. W przypadku skorzystania z owego wyjątkowego prawa, Gość zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia usługodawce o wypowiedzeniu umowy nie poźniej niż tydzień przed wprowadzeniem cen. Wiążący jest termin , w którym usługodawca otrzymuję wypowiedzenie umowy.
4.5 W przypadku, gdyby Gość zalegał z płatnościami, jest on zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 5% ponad podstawową stopą Europejskiego Banku Centralnego ( obecnie 3,42%) w skali rocznej.Usługodawca zastrzega sobie dalsze roszczenia z powodu zaległości w płatnościach, w szczególności z powodu nie pokrycia strat przez odsetki.
4.6 W przypadku skrócenia rezerwarcji już po przyjeżdzie, Gość zoowiązany jest do zapłacenia pełnej ceny za noclegi, lub cena zostaje na nowo ustalana z usługodawcą. Obowiązuje w takim przypadku cena za wykorzystane noclegi według cennika oraz jednorazowa opłata operacyjna w wysokości 20 €.
4.7 Gość może dochodzić roszczeń wobec roszczeń wzajemnych usługodawcy, tylko w przypadku ich bezsporności lub zgodności prawnej z niniejszym regulaminem. Dotyczy to również zatrzymania wpłat.

§ 5 Anulowanie rezerwacji
5.1 Nie bierzemy odpowiedzialności za złą pogodę, nagłą chorobę, zmiany w rozkładach jazdy/lotów lub spóźnienia. W przypadku potwierdzonej rezerwacji usługodaca musi zostać poinformowany osiem dni przed umówionym przyjazdem. W innym razie zastrzegamy sobie prawo do części opłaty za pobyt. Poniżej przedstawione dane są maksymalnymi stawkami za anulowanie rezerwacji. Staramy się aby opłaty za anulowanie rezerwcji były jak najniższe, gdyż często jest możliwość wynajęcia apartamentu osobom trzecim. Przypadki, które traktujemy bardzo poważnie to, gdy goście się wogólę nie przyjadą (NO SHOW). W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zamiany zarezerwowanego apartamentu na podobny, bądź lepszy.
5.2 Rezerwacja na 1-8 Noclegów lub więcej:
5.2.1 Anulowanie rezerwacji 8 lub więcej dni przed przyjazdem: - żadnych kosztów anulowania
5.2.2 Anulowanie rezerwacji 7 dni przed przyjazdem- przepada przedpłata
5.2.3 Anulowanie rezerwacji 6-1 dni przed przyjazdem – zapłata 40% całej opłaty za pobyt.
5.2.4 Anulowanie rezerwacji w dzień przyjazdu lub później – zapłata pełnej ceny za pobyt.
5.3 Inne ustalenia z usługodawcą obowiązują tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia.

§ 6 Gwarancja oraz odpowiedzialność
6.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stracone lub zniszczone prywatne rzeczy lub wyposażenie pomieszczeń, jeśli Gość dopuścił się ciężkiego niedbalstwa w korzystaniu z wyposażenia i pomieszczeń albo pzez zaniedbanie obowiązku nadzoru.
6.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi z powodów nie do przewidzenia, nieuniknionych, niezwyczajnych oraz siły wyższej, tzn. przypadki na które usługodawca nie ma wpływu np. klęska żywiołowa.
6.3 Usługodawca ponosi odpowiedzialność w przypadku lekkiego niedbalstwa,tylko jeśli zaniedbał obowiązki wynikające z tego regulaminu (obowiązki kardynalne). Pozatym przedumowna, umowna oraz pozaumowna odpowiedzialność usługodawcy jest ograniczona do przypadku zamiaru oraz ciężkiego niedbalstwa. Ograniczenie odpowiedzialności odnosi się również do przypadków, kiedy zawinił jeden z pomocników usługodawcy. Obowiązek zapłaty odszkodowania przez usługodawcę jest ograniczony do wysokości odpowiadającej szkodom, które są do przewidzenia lub mogącym wynikać z tego typu umowy.

§ 7 Ochrona oraz wymiana danych
7.1 Korzystający z usługi są niniejszym poinformowani wg. § 33 BDSG oraz § 3 TDDSG, że usługodawca przetwarza swoje dane (Imię, Nazwisko/Adres) w formie elektronicznej tylko i wyłącznie w celach wynikających z niniejszej umowy. Usługodawca ma prawo ujawnić dane w celu zabezpieczenia swojego zakładu (władze państwowe).

§ 8 Postanowienia końcowe
8.1 Dla wszystkich umów obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wszystkie sprzeczności wynikające z niniejszej umowy lub z nią powiązane będą rozpatrywane przez odpowiedni sąd w Berlinie
8.2 Miejsce usługi oraz jej wykonania to Berlin
8.3 Jeżeli pojedyńcze postanowienia umowy są bezskuteczne lub stają się bezskuteczne przez pojawienie się innych okoliczności, to pozostała część umowy nie traci mocy prawnej. Na miejscu bezskutecznych postanowień umowy wprowadza się regulację ,która powinna być zbliżona to tego co byłoby w osobistym oraz finansowym interesie obu stron, gdyby mogły przewidzieć bezskuteczność postanowienia.